Aktuality

Jak si vybrat kouče ^

Zjistit něco o způsobu práce

Existuje řada koučovacích přístupů a škol. Když se koučové sejdou a diskutují, zpravidla konstatují, že pracují velmi podobně.
Já jsem se rozhodla pro metodologii RSC – koučování podle mozku:

Results Coaching Systems, přední koučovací společnost, která koučink opírá o © Results Coaching Systems porozumění fungování mozku, jej definuje jako „usnadňování pozitivní změny zlepšováním myšlení.“

Líbilo se mi, že RSC přístup je:

 • zaměřený striktně na dosahování předem stanovených cílů,nestraší klienty psychologií a psychologickým diagnostikováním či terapií.
 • opírá se o výsledky neurověd, např. o tom, jak dosahovat změn, a nových návyků
 • má svoji strukturu, ale zájem o maximální dobro klienta je nade všechny struktury
 •  

  Koučování dle RSC :

 • je zaměřené na řešení
 • je v něm uplatňována náročnost
 • má svoji strukturu a jasně stanovenou odpovědnost
 • pracuje s pozitivní zpětnou vazbu – nejedná se o hodnocení, neustále se vyjasňuje a ověřuje vzájemné porozumění
 •  

  Koučování v sobě obsahuje směs prvků z businessu, osobního rozvoje a sportu. je v něm kus mentora, manažera (sleduje, jak to jde, sleduje termíny), sportovního kouče (změna úhlu pohledu).

  Jak koučování dle RSC funguje

 • Budeme pracovat po období tří měsíců – 11 týdnů buď osobně nebo po telefonu
 • Na úvodní schůzce vytvoříme tři inspirativní cíle – primární cíle. Úvodní sezení je zdarma.
 • V dalších sezení vypracujeme strategie k jejich dosažení a pak konkrétní akce.
 • Budeme se zabývat překonáváním překážek, výzvami a nápady.
 • Budeme měřit pokrok při dosahování cílů.
 • Abyste mohl/a dosahovat svých cílů, budete muset dělat některé věci jinak – to může být velkou výzvou. Budete muset plnit konkrétní akce. Mít kouče znamená závazek, a to docela náročný, ale dobrá zpráva je, že pro mnoho lidí je ohromně obohacující.
 •  

  Etický kodex
  Mezinárodní federace koučů (ICF) podporuje takovou formu koučinku, která uznává klienta jako experta na svůj život a práci a věří, že každý klient je tvořivý, nápaditý a celistvý.
  Na tomto základě je kouč zodpovědný :

 • Zjistit, objasnit a sledit se s tím, čeho chce klient dosáhnout
 • Povzbudit klientovo sebepoznání
 • Podpořit klienta v tvorbě řečení a strategií
 • Podporovat klienta nést odpovědnost za své kroky
 •  

  Etický slib:
  Jako profesionální kouč uznávám a respektuji etické závazky vůči klientům, kolegům a široké veřejnosti. Slibuji, že se budu dodržovat pravidla etického kodexu ICF, jednat s lidmi důstojně jako nezávislými a rovnocennými lidskými bytostmi a budu příkladně naplňovat tyto standardy vůči těm, které budu koučovat. Usiluji o to, abych nepoškodil sebe, ani ty, pro které ve své koučovací profesi pracuji. Respektuji pravidla chování ICF a řídím se klíčovými kompetencemi podle ICF
  Kouč uzavírá s klientem smlouvu, kde se, kromě jiného, kouč zavazuje:

  Závazek kouče – kouč se zavazuje uskutečnit koučovací sezení v dohodnutém místě a čase. Během období bude kouč poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péči a jako kouč naplňovat smysl této dohody. Pokud kouč nebude schopen během období plnit své závazky dle této dohody, je povinen zajistit koučovací služby v dohodnuté kvalitě a rozsahu třetí osobou rovněž kvalifikovaným koučem


  Neváhejte mě
  kontaktovat


  Zuzana Hönigová

  724 131 458
  315 695 803

  zuzanahonigova@seznam.cz

  Jana Palacha 468/52
  278 01 Kralupy n. Vlt.